ALGEMENE VOORWAARDEN RESTORANTO

 

De Restoranto app is een digitaal menu waarmee gebruikers bij restaurants kunnen reserveren, bestellen en betalen. Voor elke maaltijd die wordt afgenomen, wordt er een maaltijd gedoneerd aan een kind dat honger lijdt.

 

Definities

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Restoranto.

 

Bestelling: een door een Klant geplaatste bestelling van een van de door de Restaurants aangeboden gerechten, drankjes of andere producten of diensten.

 

Digitale Menu: een digitaal menu waarmee Klanten bij Restaurants kunnen reserveren, bestellen en betalen, aangeboden door Restoranto.

 

Klant(en): eindgebruiker(s) van het Digitale Menu, zijnde de restaurantganger(s).

 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling.

 

Restaurant(s): een bedrijf dat gerechten, drankjes of andere producten of diensten aanbiedt en voor reserveringen, bestellingen en betalingen het Digitale Menu gebruikt.

 

Restoranto: Restoranto B.V., gevestigd te (3014 GT) Rotterdam, aan de Westersingel 44, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69256349.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Digitale Menu door de Klant.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van het Restaurant kunnen van toepassing zijn op de Overeenkomst.

 

De Bestelling en Overeenkomst

 1. Restoranto geeft het aanbod van het Restaurant weer in het Digitale Menu in lijn met de door het Restaurant aangeleverde informatie over het menu van het Restaurant, inclusief informatie over allergenen en andere informatie, bijvoorbeeld over de bezetting van en reserveringsmogelijkheden bij het Restaurant. Restoranto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de weergave en/of vermelding van de gegevens met betrekking tot het Restaurant of diens menu in het Digitale Menu.
 2. Restoranto biedt de Klant namens het Restaurant de mogelijkheid tot het plaatsen van een Bestelling en treedt enkel op als tussenpersoon. Er ontstaat geen overeenkomst of verplichting tussen Restoranto en de Klant met betrekking tot een Bestelling.
 3. Een Overeenkomst ontstaat op basis van aanbod en aanvaarding tussen de Klant en het Restaurant na bevestiging van een Bestelling door de Klant via het Digitale Menu.
 4. Iedere Bestelling is onder voorbehoud van beschikbaarheid, waaronder begrepen de daadwerkelijke voorraad, bezetting en reserveringsmogelijkheid bij het Restaurant.
 5. Na ontvangst van een Bestelling door de Klant zal Restoranto via het Digitale Menu de Bestelling aan het Restaurant doorsturen.
 6. Indien de Klant de Bestelling op afstand heeft geplaatst, zal Restoranto/het Restaurant de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen. De bevestiging van de Bestelling brengt niet zonder meer met zich mee dat de Bestelling daadwerkelijk te allen tijde kan worden uitgevoerd.
 7. Het Restaurant is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van een Bestelling en de beschikbaarheid en leverbaarheid hiervan.
 8. Restoranto kan te allen tijde de samenwerking met een Restaurant stopzetten zonder voorafgaande aankondiging aan de Klant.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. In verband met de bederfelijkheid heeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden of de Bestelling te annuleren via Restoranto. Enkel indien dit expliciet is aangegeven door het Restaurant kan de Bestelling worden geannuleerd of de Overeenkomst worden ontbonden.

 

Prijzen en betaling

 1. De prijzen van alle drankjes, gerechten of andere producten of diensten door het Restaurant via het Digitale Menu worden weergegeven in euro’s (€) en zijn inclusief BTW en worden vastgesteld door het Restaurant.
 2. De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de door het Restaurant aangeleverde informatie. Indien de actuele prijzen afwijken van de weergegeven prijzen, zal het Restaurant dit onmiddellijk mededelen aan Restoranto en zullen de vernieuwde prijzen worden doorgevoerd in het Digitale Menu. Als de prijzen zijn veranderd ten tijde van het plaatsen van de Bestelling, zal Restoranto direct contact opnemen met de Klant in verband met dit prijsverschil. In dat geval is de Klant gerechtigd de Bestelling kosteloos annuleren en de Overeenkomst ontbinden.
 3. De betaling van de Bestelling via het Digitale Menu wordt verwerkt door Restoranto.

 

Vertraagde, gewijzigde of geannuleerde Bestelling

 1. Het Restaurant zal de Bestelling naar beste kunnen uitvoeren. Indien de Bestelling onverhoopt niet of niet binnen de afgesproken tijd kan worden klaargemaakt en/of aan de Klant kan worden geserveerd, zal het Restaurant de Klant hiervan meteen op de hoogte brengen. In geval van vertraging heeft de Klant geen recht om de Bestelling te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden voor zover de Bestelling al wordt voorbereid.
 2. Restoranto/Het Restaurant zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in een Bestelling die plaatsvonden nadat deze Bestelling is verwerkt via het Digitale Menu. In dat geval heeft de Klant het recht om de Bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien de Bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal het betaalde bedrag (of het gedeelte daarvan dat ziet op het geannuleerde gedeelte van de Bestelling) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald aan de Klant.
 3. Indien het voor het Restaurant niet mogelijk is om de Bestelling te voldoen, zal de Bestelling worden geannuleerd. In dat geval zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden en zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald aan de Klant.
 4. Restoranto is niet aansprakelijk voor vertraagde, gewijzigde, onvolledige of geannuleerde Bestellingen.

 

Persoonsgegevens

 1. Voor gebruik van het Digitale Menu is het verplicht om een account te registreren door middel van een naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord.
 2. Restoranto verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met Restoranto’s privacyverklaring, welke hier [link to privacy policy] kan worden geraadpleegd. Restoranto zal deze persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.
 3. Restoranto is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant door het Restaurant.

 

Gebruik app

 1. De Klant onthoudt zich van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de app en/of het Digitale Menu.
 2. De Klant zorgt voor een geschikt mobiel apparaat, een werkende en veilige internetverbinding en beveiligde apparatuur om de app en/of het Digitale Menu te kunnen gebruiken.
 3. Voor het gebruik van de app en/of het Digitale Menu kunnen de algemene voorwaarden van derden toepasselijk zijn.
 4. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de app en het Digitale Menu berusten bij Restoranto en/of diens licentiegevers en/of het Restaurant. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij de Bestelling noodzakelijk zijn. De Klant mag de app en/of het Digitale Menu niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins verhandelen zonder toestemming van Restoranto.

 

Aansprakelijkheid

 1. Restoranto is niet aansprakelijk voor schade van de Klant in verband met de weergave en/of uitvoering van de Bestelling en de Overeenkomst.
 2. Restoranto is niet aansprakelijk voor het onjuiste gebruik of misbruik van of storingen of fouten in de app en/of het Digitale Menu. Als er een storing plaatsvindt, dan zal Restoranto ernaar streven deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien en voor zover Restoranto toch aansprakelijk zou kunnen zijn voor dergelijke schade, is deze beperkt tot vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat door de Klant is betaald met betrekking tot een Bestelling of het bedrag dat de verzekeraar van Restoranto in dat concrete geval uitkeert.
 4. Bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Restoranto.

 

Algemeen

 1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Restoranto in onderling overleg met de Klant worden vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Restoranto ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant of een andere volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

Leuk! Wie ben je?

You have Successfully Subscribed!